Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane – Catalog de expoziție (ediție bilingvă română – engleză)

45.00lei

Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane – Catalog de expoziție (ediție bilingvă română – engleză)
Nr. de pagini: 139
An: 2017

Categorie:

Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane – Catalog de expoziție (ediție bilingvă română – engleză)
Nr. de pagini: 139
An: 2017

 

                Sub egida Muzeului Național de Istorie a României a fost publicat catalogul expoziției „Sarmizegetusa. Începuturile Daciei romane”. Volumul bilingv (versiuni în limbile română și engleză), de 130 de pagini, bogat ilustrat color, reunește informații noi cu privire la cercetările și descoperirile de dată recentă efectuate în cadrul sitului antic Colonia Dacica Sarmizegetusa, considerată prin tradiţie capitala provinciei Dacia.

Acest prim oraş al provinciei întemeiate de romani la nord de Dunăre în 106 p. Chr. își are originea simbolică în legătură cu fosta capitala a regatului dac, de unde preia și denumirea. Este unul dintre siturile emblematice pentru arheologia clasică din România, aici desfășurându-se ample cercetări de aproape un secol.

În ultimii ani, situl de la Ulpia Traiana Sarmizegetusa demonstrează un potenţial major pentru a deveni un vector al dezvoltării durabile pentru întregul areal al Ţării Haţegului, beneficiind de o serie de proiecte de restaurare de anvergură în zona forului lui Traian și a capitoliului. Există, de asemenea, un proiect în curs de derulare care are în vedere realizarea unui nou muzeu de sit, cu o importantă componentă digitală.

Prin organizarea expoziției Sarmizegetusa – începuturile Daciei romane, Muzeul Național de Istorie a României, în colaborare cu Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei și Muzeul Civilizației Dacice și Romane aduc în atenția publicului și a specialiștilor date științifice și bunuri culturale de primă importanță rezultate ca urmare a săpăturilor arheologice de dată recentă întreprinse în cuprinsul acestui valoros oraș antic, primului oraș roman întemeiat în Dacia. Temele abordate în expoziție vizează: proiectarea axială a orașului și a teritoriului aparținător, rolul monumentelor publice și evoluția acestora, dar și două dintre componentele de bază ale civilizației romane, reflectate prin descoperirile din Colonia Dacica Sarmizegetusa – iluminatul și aducțiunea și drenarea apei.

Prin tradiţia îndelungată şi anvergura cercetării arheologice, precum şi prin impactul rezultatelor în mediul ştiinţific naţional şi internaţional, situl s-a impus ca unul dintre cele mai bine cunoscute pe plan european. Ca o consecinţă firească, în urmă cu peste un deceniu, situl a primit statut de sit prioritar din perspectiva Ministerului Culturii. Atracţia acestui sit asupra publicului este una cu totul aparte, de vreme ce acesta este cel mai vizitat sit arheologic din România. Explicaţia acestui fapt rezidă atât în povestea dezvăluită de oraşul antic, de poziţia şi semnificaţia sa aparte, precum şi de mediatizarea constantă a rezultatelor arheologice majore din ultimii ani.

*   *   *

 

Under the aegis of the National History Museum of Romania was published the catalogue of the exhibition „Sarmizegetusa. The beginnings of Roman Dacia”. The bilingual volume (in Romanian and English), with 130 pages and an extensive colour illustration, provides new information abouth the recent excavations and discoveries made on the ancient site of Colonia Dacica Sarmizegetusa, traditionally considered the capital of the province of Dacia.

This first city of the province, founded by the Romans north of the Danube in AD 106, has its symbolic origin in connection with the former capital of the Dacian kingdom, after which it takes its name. It is one of the emblematic sites for the classical archeology in Romania, where ample research has been taking place for almost a century.

In recent years, the site from Ulpia Traiana Sarmizegetusa demonstrates a major potential for becoming a vector of sustainable development for the whole area of Hateg, benefiting from a series of large-scale restoration projects in the area of Trajan’s Forum and the Capitol. There is also an ongoing project aimed at building a new site museum with an important digital component.

By organizing the exhibition „Sarmizegetusa. The beginnings of Roman Dacia”, the National History Museum of Romanian, in cooperation with the National History Museum of Transylvania and of the Museum of Dacian and Roman Civilization, brings to the attention of the public and specialists alike scientific data and artefacts of primary importance resulting from recent archaeological excavations undertaken in this valuable ancient city, the first Roman city founded in Dacia. The themes of the exhibition focus on: the axial design of the city and its territory, the role of the public monuments and their evolution, and also two of the basic components of the Roman civilization, reflected by the discoveries in the Colonia Dacia Sarmizegetusa – lighting and water supply and drainage.

Through its long tradition and the amplitude of the archaeological research, as well as the impact of results in the national and international scientific society, Ulpia Traiana Sarmizegetusa has become one of the best-known European sites. As a natural consequence, more than a decade ago, the site became a priority site from the perspective of the Ministry of Culture. The attraction of this site to the public is a very special one, since it is the most visited archaeological site in Romania. The explanation of this fact lays both in the story revealed by the ancient city, its position and significance, as well as in the constant mediatisation of the major archaeological results in recent years.

 

Informații suplimentare

Greutate 1 kg