MNIR organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III – specializarea chimie organică

De 18/07/2017Anunturi

5252/14.07.2017

ANUNȚ

Muzeul Național de Istorie a României organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de CERCETĂTOR ȘTIINȚIFIC GRADUL III – specializarea chimie organică- în cadrul Secției Investigații Fizico – Chimice și Biologice/ Compartimentul Centrul Național de Cercetări și Investigații Fizico – Chimice și Biologice.

Concursul se organizează la sediul Muzeului Național de Istorie din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, în conformitate cu prevederile Legii nr.319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare și ale Regulamentului de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III din cadrul Muzeului Național de Istorie a României.

Condiții generale de participare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de cercetător științific vacante:

a) să aibă cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs

g) să nu fi fost condamnat(ă) definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Concursul pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică constă în:

– analiza dosarelor de înscriere și verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare necesare prevăzute de lege. Aprecierea candidatului se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului postului. Evaluarea îndeplinirii standardelor pentru fiecare criteriu și acordarea calificativelor se fac conform criteriilor de selecție din Anexa la Regulamentul de desfășurare a concursului pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III din cadrul Muzeului Național de Istorie a României

– Evaluarea cunoștințelor printr-o probă scrisă, cu subiecte specifice profilului postului

Condiții specifice de participare la concursul organizat pentru ocuparea funcției de cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică în cadrul Secției Investigații Fizico – Chimice și Biologice/ Compartimentul Centrul Național de Cercetări Fizico – Chimice și Biologice:

 a) să aibă studii superioare de lungă durată/ absolvite cu diplomă de licență în domeniul chimie sau inginerie chimică;

b) să aibă activitate de cercetare-dezvoltare în specialitate sau în învățământul superior de cel puțin 6 ani sau de 4 ani, în cazul candidaților care dețin titlul de doctor; pentru candidații care provin din afara învățământului superior sau a cercetării științifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candidații care dețin titlul de doctor;

c) să dețină un atestat de expert conservare – investigații fizico – chimice;

d) să facă dovada înscrierii la un stagiu de studii doctorale în domeniul chimie sau inginerie chimică; deținerea titlului ştiinţific de doctor în domeniul chimie sau inginerie chimică, constituie avantaj;

e) să îndeplinească punctajul minim necesar stabilit prin criteriile de evaluare pentru ocuparea postului de cercetător științific gradul III în cadrul Muzeului Național de Istorie a României;

f) să aibă referinţe profesionale relevante în Curriculum Vitae privind experienţa în domeniul de activitate specific postului –, publicații de specialitate, participări la programe/proiecte de cercetare finanțate prin competiții naționale și/sau europene, participări la reuniuni științifice naționale și internaționale;

g) să aibă cunoştinţe de operare pe calculator: pachetul Microsoft Office și programele (software) de analiză pentru prelucrarea datelor obținute în urma analizelor științifice efectuate;

h) cunoaşterea la nivel avansat (vorbit, citit, scris) cel puțin a unei limbi străine de circulaţie internaţională;

i) abilități, calități și aptitudini necesare:

– Cunoașterea în detaliu și stăpânirea tehnicilor și metodelor fizico-chimice de analiză;

– Cunoștințe teoretice specifice privind materialele organice din obiecte de patrimoniu;

– Abilități profesionale deosebite pentru cercetare și experimentare;

– Capacitatea de a efectua analize fizico-chimice de mare complexitate conform criteriilor de performanță din domeniu

– Capacitate de a elabora rapoarte de cercetare și lucrări de specialitate (articole, prezentări) inclusiv într-o limbă străină de circulație internațională;

– Capacitatea de a conduce/ coordona proiecte de cercetare, de a organiza și coordona workshop-uri, conferințe.

j) Cerințe specifice: disponibilitatea pentru lucru în anumite condiții (mediu toxic sau vătămător), pentru deplasări în vederea prelevării de probe sau executarea de analize in-situ, participarea la conferințe, workshop-uri, simpozioane etc.

Dosarul de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea funcției de cercetător științific gradul III – specializarea chimie organică va cuprinde obligatoriu următoarele:

 • Cerere de înscriere;
 • Copie după actul de identitate;
 • Copii legalizate de pe certificatul de naștere și de pe certificatul de căsătorie, după caz;
 • Copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalentă, diploma de licență ori echivalentă, însoțite de foaia matricolă, precum și copie legalizată de pe cartea de muncă sau copie-extras de pe Registrul general de evidență a salariaților, pentru a dovedi vechimea;
 • Copie legalizată de pe diploma de doctor în ramura de știință corespunzătoare postului, precum și de pe alte diplome sau titluri științifice ori academice;
 • Curriculum vitae/memoriu de activitate științifică
 • Lista lucrărilor publicate, însoțită de câte un exemplar din cel puțin 5 lucrări reprezentative
 • Certificat de cazier judiciar
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate

Bibliografia pentru concursul organizat în vederea ocupării funcției de cercetător științific grad III – specializarea chimie organică:

 1. John Stuart Mills, Raymond White, The organic chemistry of museum objects, Butterworth-Heinemann, Antiques & Collectibles, 1999.
 2. Conservation science: Heritage materials, Ed. E. May, M. Jones, The Royal Society of Chemistry, UK, 2006.
 3. Florea Oprea, Manual de restaurare a cărții vechi și a documentelor grafice, Ed. MNLR, București, 2009.
 4. M. Derrick, D. Stulik, J. Landry, Infrared spectroscopy and conservation science, Getty Conservation Institute, 1999
 5. Microanalysis of parchments, Archetype Publications Ltd., London, Ed. Larsen, 2002.
 6. Improved Damage Assessment of Parchment (IDAP) Collection and Sharing of Knowledge, Office for Official Publications of the European Communities, Luxemburg, Ed. Larsen, 2007.
 7. M. Kite, R. Thomson, Conservation of leather and related materials, Amsterdam: Elsevier, 2006.
 8. P. Budrugeac, D. Oancea, O. Carp, O. Mocioiu, M. Zaharescu, Aplicații ale analizei termice, Volumul I, Ed. Academiei Române, 2016.
 9. Legea nr. 311/08 iulie 2003, a muzeelor şi colecţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 10. Legea nr. 182/25 octombrie 2000, privind protejarea, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Regulamentul de  Organizare  şi  Funcţionare  al  Muzeului  Naţional  de  Istorie  a României, aprobat prin Ordinul Ministerului Culturii nr. 2617/12.09.2014

Dosarele de concurs se depun la sediul Muzeului Național de Istorie a României, Compartimentul Resurse Umane și Salarizare, în termen de 30 de zile de la data publicării anunțului într-un ziar de circulație națională și prin afișarea sa la sediu și pe pagina de internet a instituției, astfel:

 • 18.07.2017, aducerea la cunoștință publică a condițiilor de participare la concurs
 • 19.07.2017 – 18.08.2017, ora 15,30, data și ora limită pentru depunerea dosarelor de înscriere
 • Durata și finalizarea concursului este de 30 de zile de la data încheierii înscrierilor la concurs
 • Data și ora de desfășurare a concursului vor fi afișate după finalizarea înscrierilor.

 

Detalii privind regulamentul de concurs se regăsesc în link-ul următor:

https://drive.google.com/open?id=0B-tzocDcd9fvX0VuZEF1bi05TXM

 

Info

Acces muzeu:

Luni - Marți: închis
Miercuri - Duminică: 10:00 - 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România