MNIR organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

De 06/06/2017Anunturi

3888/30.05.2017

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

 • ECONOMIST GRADUL I – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)
 • RESTAURATOR GRADUL II – specializare în restaurare bunuri culturale din metal- normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Restaurare – (1 post )

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  ECONOMIST GRADUL I- Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

1) Să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice;

2) Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 3 ani și 6 luni;

3) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell

4) Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată, capacitatea de a se adapta la sarcini repetitive dar și în continuă schimbare, autocontrol, rezistență la oboseală și solicitări, deschidere și flexibilitate;

5) Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații excepționale, deplasări pe distanțe scurte sau medii ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul I –Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 • Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin M.F.P.nr. 1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice; Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia.
 • Ordin nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005.
 • Legea privind finanțele publice nr. 500/2002, republicată
 • Ordinul nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, cu modificări și completări

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR GRADUL II – specializare în restaurare bunuri culturale din metal – Secția Restaurare:

 

1)      Să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile de licență: Istorie, Restaurare, Artă, Teologie (artă sacră)

2)      Vechime în muncă și specialitate necesară: minimum 6 luni

3)      Cunoștințe de operare pe calculator: nivel mediu

4)      Limbi străine: engleză sau franceză la nivel mediu (citit, vorbit, scris)

5)      Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplina în muncă; capacitate de lucru în echipă; capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare; aptitudini tehnice (spirit de observație, capacitate de reprezentare și combinare a formelor și relațiilor spațiale, intuiție tehnică, dexteritate manuală); aptitudini artistice (sensibilitate cromatică, simțul culorii, cunoașterea formelor și proporțiilor)

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR GRADUL II – specializare în restaurare bunuri culturale din metal – Secția Restaurare:

 1. Stambolov – The corrosion and conservation of antiquities and works of arts, Amsterdam, 1985
 2. Josef Riederer – Restaurer & Preserver, Goethe Institut
 3. William Mourey – Conservarea antichităţilor metalice de la săpătură la muzeu, traducere Mihaela Tomozei, Editura Tehnică, 1998
 4. Boito Camillo, Conservare o Restaurare, Nuova Antologia, Nr. 87, 1893
 5. Brandi Cesare, Teoria restaurării, Editura Meridiane, Bucureşti, 1996
 6. Mihai Mihalcu, Conservarea obiectelor de artă şi a obiectelor istorice, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970
 7. Moldoveanu, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, Bucureşti, 1999
 8. J. Plenderleith, The Conservation of Antiquites and Works of Art, London, 1956
 9. Ion Sandu, Adrian Dima, Ion Gabriel Sandu, Restaurarea şi conservarea obiectelor metalice, Editura Corson, Iaşi, 2002
 10. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare
 11. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată în 2008, cu modificările ulterioare

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de RESTAURATOR GRADUL II – specializare în restaurare bunuri culturale din metal – Secția Restaurare:

 1. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru domeniul restaurare a bunurilor culturale mobile din metal
 2. Cunoașterea noțiunilor de bază pentru conservarea preventivă a bunurilor culturale mobile din metal
 3. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil și organizarea și funcționarea muzeelor și colecțiilor publice
 4. Cunoașterea prevederilor generale ale legislației care reglementează activitatea de restaurare metal

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);

d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);

e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) Curriculum Vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

06.06.2017 – Afișarea anunțului de concurs

07.06 – 20.06.2017 – ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

21.06.2017 – ora 11,00 – Selecția dosarelor depuse

21.06.2017 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

22.06.2017 – ora 15,30 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

23.06.2017 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

28.06.2017 – ora 11,00 – Proba scrisă pentru: postul de economist gradul I – Compartimentul Financiar Contabil și Casierie și pentru postul de restaurator gr. II -specializare în restaurare bunuri culturale din metal – Secția Restaurare

28.06.2017 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

29.06.2017 – ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

29.06.2017 – ora 15,30  Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

30.06.2017 – ora 11,00 – Interviu pentru: postul de economist gradul I- Compartimentul Financiar Contabil și Casierie și pentru postul de restaurator gr. II – specializare în restaurare bunuri culturale din metal – Secția Restaurare

30.06.2017 – Afișarea rezultatelor la interviu

03.07.2017 – ora 15,30 – Depunerea contestațiilor după interviu

04.07.2017 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

05.07.2017 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România