MNIR organizează concurs pentru ocuparea a două posturi vacante

De 17/03/2017Anunturi

1731/17.03.2017

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituției din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

 • ECONOMIST GRADUL II – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)
 • ȘOFER II  – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Serviciului Tehnico-Administrativ –  (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte din punctajul maximum de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  ECONOMIST GRADUL II- Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

1) Să aibă studii universitare  absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice ;

2) Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 luni ;

3) Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word Excell, operare pe calculator  programe computerizate de contabilitate ;

5) Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare ;

6) Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații exceptionale, deplasări pe distanțe  scurte sau medii ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul II –Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 • Legea contabilității nr.82/1991, republicată;
 • Ordin M.F.P. nr.1.917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice;
 • Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia;
 • Ordin nr.2021/17.12.2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilităților instutuțiilor publice;
 • Planul de conturi pentru instutuțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor publice nr.1917/2005;
 • Legea privind finanțele publice nr.500/2002, republicată;

TEMATICĂ:

 • Cunoașterea înregistrărilor contabile
 • Cunoașterea legii contabilității
 • Cunoașterea planului de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a  acestuia

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de  ȘOFER II  – Serviciul Tehnico – Administrativ:

1)         Să aibă studii medii sau generale;

2)         Să fie atestat ca șofer  cu permis de conducere pentru categoriile de vehicule B;

3)         Vechime în muncă și specialitate necesară: minimum 5 ani;

4)         Abilități, calități și aptitudini necesare: aptitudini cognitive ( spațială, rapiditate în reacții, capacitate decizională), aptitudini senzoriale (acuitate vizuală, auditivă, vedere la distanță, vedere nocturnă); aptitudini fizice ( rezistență fizică, coordonare trunchi-membre); aptitudini psihomotorii ( dexteritate manuală, controlul instrumentelor);

5)         Cerințe specifice: fără antecedente rutiere grave, cunoștințe minime de mecanică auto.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de  ȘOFER II –Serviciul Tehnico –Administrativ

 • U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • G. nr.1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006, cu modificările și completările ulterioare

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie ( dacă este cazul) (copie);

c) permisului de conducere ( copie față-verso)

d) diplomă de licenţă/ diplomă de master/diplomă de doctor, însoţită de foaia matricolă, copie, după caz (copie);

e) diplomele/certificatele de absolvire/parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar; sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) Curriculum Vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

Concursul se va desfăşura după următorul calendar:

17.03.2017 – Afișarea anunțului de concurs

20.03 – 31.03.2017 – ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

03.04.2017 – ora 11,00 – Selecția dosarelor depuse

03.04.2017 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

04.04.2017 – ora 15,30 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

05.04.2017 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

10.04.2017 – ora 11,00 – Proba scrisă pentru postul de economist gradul II- Compartimentul Financiar Contabil și Casierie

10.04.2017 – ora 11,00 – Proba scrisă pentru postul  de șofer II-Serviciul Tehnico-Administrativ

10.04.2017 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

11.04.2017 – ora 12,30 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

11.04.2017 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

12.04.2017 – ora 11,00 – Interviu pentru postul de  economist gradul II- Compartimentul Financiar Contabil și Casierie

12.04.2017 – ora 11,00 – Interviu pentru postul de șofer II- Serviciul Tehnico-Administrativ

12.04.2017 – Afișarea rezultatelor la interviu

13.04.2017 – ora 12,30 – Depunerea contestațiilor după interviu

13.04.2017 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

14.04.2017 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 9:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România