Anunț concurs

De 19/11/2018Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

– CURATOR DEBUTANT – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic:

 1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

a) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență istorie

b) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență studiul patrimoniului (Heritage Studies)

c) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență limbă și literatură

d) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență limbi moderne aplicate

e) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale

2. Perfecționări (specializări): nu este cazul

3. Vechime în muncă și specialitate necesară: nu este cazul

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de utilizare PC

5. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză sau altă limbă de circulație internațională – nivel mediu

 

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic:

 

 1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice;
 2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil;
 3. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil;
 4. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mişcării filatelice din România, ed. Oscar Print, Bucureşti, 2011; Cap. III Dezvoltarea filateliei în România; Cap. IV Mari filateliști din România; Cap. V Pasiunea pentru filatelie a regelui Carol al II-lea; Cap. X Mărcile poștale, mijloace eficiente de propagandă; Cap. XI Artiști plastici, realizatori de mărci poștale
 5. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed. Sport-turism, Bucureşti, 1987;
 6. Constantin C. Minescu, Istoria poştelor române. Originea, desvoltarea şi legislaţiunea lor, Bucureşti, 1916; Cap. 10 Funcționarea poștelor în timpul Domnitorului Cuza. Unirea poștelor din Muntenia cu cele din Moldova. Unirea poștelor cu telegrafele. Directoratul lui Librecht; Cap.11 Organizarea, funcționarea și desvoltarea poștelor în epoca de domnie a Regelui Carol I

TEMATICĂ pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic:

 • Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului
 • Cunoașterea termenilor specifici filateliei;
 • Cunoașterea evoluției instituției poștale și a filateliei din spațiul românesc
 • Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România
 • Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare
 • Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);

d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);

e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției

 

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

19.11.2018 – Afișarea anunțului de concurs

20.11. – 04.12.2018 – până la ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

05.12.2018 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

05.12.2018 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

06.12.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

06.12.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

12.12.2018 – ora 10,00 – Proba scrisă

12.12.2018 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

13.12.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

13.12.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

14.12.2018 – ora 10,00 – Interviu

14.12.2018 – Afișarea rezultatelor la interviu

17.12.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

17.12.2018 –Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

18.12.2018 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România