ANUNŢ CONCURS

De 08/11/2018Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

– DOCUMENTARIST PRINCIPAL – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Patrimoniu – Compartimentul pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului (1 post)

– MUZEOGRAF DEBUTANT – SPECIALIZAREA ISTORIE MODERNĂ – normă întreagă,  perioadă nedeterminată,  în cadrul  Secției Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, Compartimentul de Istorie  Modernă și Contemporană   (1 post )

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de DOCUMENTRAIST PRINCIPAL  – Secția  Patrimoniu – Compartimentul pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului:

 1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență;
 2. Perfecționări (specializări): perfecționare permanentă;
 3. Vechime în muncă / specialitate necesară: peste 6 luni ;
 4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: operare PC (word,excel): cunoștințe nivel avansat ;
 5. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză sau altă limbă de circulație internațională – nivel mediu;
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare : cunoștințe solide de operare în baza de date; să cunoască legislația în vigoare în domeniul patrimoniului cultural; capacitate de analiză și sinteză în valorificarea fondului de informații la elaborarea materialului documentar.

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului  vacant de execuție de DOCUMENTRAIST PRINCIPAL  – Secția  Patrimoniu – Compartimentul pentru Evidența și Gestiunea Generală a Patrimoniului:

 1. Legea nr. 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu    modificările și completările ulterioare
 3. Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial , Partea I, nr.58/23.01.2004

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de – MUZEOGRAF DEBUTANT – SPECIALIZAREA ISTORIE MODERNĂ – Secției Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, Compartimentul de Istorie  Modernă și Contemporană:

 1. Studii de specialitate: studii universitare absolvite cu diplomă de licență – specializarea istorie modernă;
 2. Limbi străine: cunoașterea unei limbi de circulație internațională; cunoașterea altor limbi străine de circulație internațională, reprezintă un avantaj;
 3. Cunoașterea unei limbi de izvor (slavonă) sau a paleografiei chirilice;
 4. Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplină în muncă, capacitate de lucru în echipă, capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare, abilități de comunicare (orală și scrisă) intra și interinstituțională;
 5. Disponibilitatea de a desfășura temporar activități peste programul normal de lucru

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF DEBUTANT – SPECIALIZAREA ISTORIE MODERNĂ – Secției Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, Compartimentul de Istorie  Modernă și Contemporană:

 1. Istoria românilor, București, Editura Enciclopedică, 2001-2008, vol. VII și vol. VIII
 2.  Murgescu Bogdan, Țările  între Imperiul otoman și Europa creștină, Iași, Editura Polirom, 2012
 3. Ștefănescu Ștefan, Istoria românilor în secolul al XVIII-lea. Între tradiție și modernitate, București, Editura Universității din București, 1999
 4. Țipău Mihai, Domnii fanarioți în Țările Române, 1711-1821. Mica enciclopedie, București, Editura Omonia, 2004
 5. Vintilă – Ghițulescu, Constanța, În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorț în Țara Românească a secolului al XVIII-lea – București, Editura Humanitas, 2011
 6. Xenopol D., Războaiele  dintre ruși și turci și înrâurirea lor asupra Țărilor române, București  Editura  Albatros,1997
 7. Florescu Radu, Bazele muzeologiei, București, 1998
 8. Moldoveanu Aurel, Conservarea preventivă a bunurilor culturale, București, 1999
 9. Legea nr.182/2000- privind protejarea patrimoniului cultural mobil
 10. Legea nr.311 /2003 – legea muzeelor și colecțiilor publice
 11. Legea nr.477/2007- privind codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice
 12. Codul ICOM de etică în domeniul muzeelor ( ICOM Code of Ethics for Museums ), versiune actualizată 2013.

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF DEBUTANT – SPECIALIZAREA ISTORIE MODERNĂ – Secției Istorie Medievală, Modernă și Contemporană, Compartimentul de Istorie  Modernă și Contemporană:

 

 • Principatele române în secolele XVIII – XIX, între modernitate și tradiție;
 • Evoluția statutului juridic intențional al Principatelor române de la sfârșitul secolului al XVIII-lea până la sfârșitul secolului al XIX-lea;
 • Românii din afara granițelor în secolele XVIII-XIX;
 • Cultura – vehicul al conștiinței naționale;
 • Legislația patrimoniului.
 • Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:
 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);
 3. d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);
 4. e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);
 5. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor
 6. g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 7. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
 8. i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției

 

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

08.11.2018 – Afișarea anunțului de concurs

09.11. – 22.11.2018 – până la ora 15,30 – Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

23.11.2018 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

23.11.2018- Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

26.11.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

26.11.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

03.12.2018 – ora 10,00 – Proba scrisă

03.12.2018 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

04.12.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

04.12.2018- Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

05.12.2018 – ora 10,00 – Interviu   

05.12.2018 – Afișarea rezultatelor la interviu

06.12.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

06.12.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

07.12.2018 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

 

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România