ANUNŢ CONCURS

De 25/05/2018Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

– ECONOMIST GRADUL I – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul  Compartimentului Financiar – Contabil și Casierie – (1 post)

– MUZEOGRAF  GRADUL II –  normă întreagă,  perioadă nedeterminată,  în cadrul  Secției Muzeul Național Filatelic (1 post )

SUPRAVEGHETOR  MUZEU– normă întreagă, perioadă nedeterminată, pentru Secția Patrimoniu–Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului (1 post )

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de  ECONOMIST GRADUL I – Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

 1. Să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul fundamental al științelor sociale – ramura științe economice;
 2. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 3 ani și 6 luni;
 3. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: Word, Excell
 4. Abilități, calități și aptitudini necesare: capacitate de analiză și sinteză, memorie dezvoltată, capacitatea de a se adapta la sarcini repetitive dar și în continuă schimbare, autocontrol, rezistență la oboseală și solicitări, deschidere și flexibilitate;
 5. Cerințe specifice: program prelungit de lucru în situații excepționale, deplasări pe distanțe scurte sau medii ;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de Economist gradul I –Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie :

 1. Legea contabilității nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Ordinul M.F.P. nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 3. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 prvind documentele financiar – contabile
 4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unităților socialiste
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată
 6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor modern de plată, cu modificările și completările ulterioare

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF  GRADUL II –  Secția Muzeul Național Filatelic:

1.Să aibă studii universitare absolvite cu diplomă de licență într-unul din domeniile de licență sau echivalente :

– domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință istorie, domeniul de licență istorie;

– domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de știință istorie, domeniul de licență studiul patrimoniului ( Heritage Studies) ;

– domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de  știință filologie, domeniul de licență filologie ;

– domeniul fundamental științe umaniste și arte, ramura de  știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale ;

2.     Vechime în muncă și specialitate necesară: minimum 6 luni

3.     Cunoștințe de operare pe calculator

4.     Limbi străine: engleză franceză, germană (citit, vorbit, scris) nivel mediu

5.     Abilități, calități și aptitudini necesare: disciplina în muncă; capacitate de lucru în echipă; capacitate de a se adapta la sarcini în continuă schimbare;

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF GRADUL II –  Secția Muzeul Național Filatelic:

 1. Legea 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice ;
 2. Legea 182/2000, privind protejarea patrimoniului cultural național mobil ;
 3. Ordinul Ministrului Culturii nr.2035, pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice , case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil ;
 4. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mișcarii filatelice din Roamănia. Ed. Oscar Print, Buucrești, 2011 ;
 5. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed.Sport-turism,București, 1987 ;
 6. Constantin C. Minescu,Istoria poștelor romăne.Originea, desvoltarea și legislațiunea lor, București, 1916 ;

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de MUZEOGRAF  GRADUL II –  Secția Muzeul Național Filatelic:

 

 1. Cunoașterea termenilor specifici filateliei ;
 2. Instrumentele principale de evidență a patrimoniului ;
 3. Cunoșterea evoluției instituției poștale și a filateliei din spațiul românesc ;
 4. Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România ;
 5. Muzeele și colecțiile publice, clasificare, înființare și acreditare, finanțare și organizare ;
 6. Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de SUPRAVEGHETOR  MUZEU – Secția Patrimoniu /Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului:

 

 1.   Să aibă studii medii / gimnaziale ;

2.   Limbi străine: o limbă straină de circulație internațională – cunoștințe de bază ;

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: vigilență și atenție permanentă la supravegherea spațiului  expozițional, disponibilitate față de solicitările publicului vizitator, să aibă un comportament fizic adecvat, în așa fel încât să nu creeze probleme   de imagine instituției;

4.    Cerințe specifice: program prelungit în anumite condiții .

  BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de SUPRAVEGHETOR MUZEU – Secția Patrimoniu /Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului:

 

1.     Legea 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, cu modoficările și completările ulterioare;

2.      Legea 311/2003 privind muzeele și colecțiile publice cu modificările și completările ulterioare;

3.     Norme de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr.58/23.01.2004.

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;

b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);

d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);

e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);

f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor

g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului

h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății

i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției.

 

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

25.05.2018 – Afișarea anunțului de concurs

29.05 – 12.06.2018 – până la ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

13.06.2018 – ora 11,00 – Selecția dosarelor depuse

13.06.2018 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

14.06.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

14.06.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

20.06.2018 – ora 10,00 – Proba scrisă pentru: postul de economist gradul I – Compartimentul Financiar Contabil și Casierie și pentru postul de muzeograf gr. II ,  secția Muzeul Național Filatelic și  ora 11.30 – proba scrisă pentru. postul de supraveghetor muzeu, Secția Patrimoniu/Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

 20.06.2018 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

21.06.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

21.06.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

22.06.2018 – ora 10,00 – Interviu pentru: postul de economist gradul I- Compartimentul Financiar Contabil și Casierie și pentru postul de muzeograf  gr. II Secția Muzeul Național Filatelic și ora 11.30- interviu pentru postul de supraveghetor muzeu Secția Patrimoniu/Compartimentul Supraveghere și Protecția Patrimoniului

22.06.2018 – Afișarea rezultatelor la interviu

25.06.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

25.06..2018 –Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

26.06.2017 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 10:00 – 18:00
(program de vară)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România