Organizare concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de execuție

De 11/10/2018Anunturi

Muzeul Național de Istorie a României organizează la sediul instituţiei din București Calea Victoriei nr.12, sector 3, concurs pentru ocuparea posturilor vacante de execuție:

– CURATOR DEBUTANT – normă întreagă, perioadă nedeterminată, în cadrul Secției Muzeul Național Filatelic (2 posturi)

– CONTABIL TREAPTA IA-  normă întreagă,  perioadă nedeterminată,  în cadrul  Compartimentului Financiar-Contabil și Casierie (1 post)

Concursul se va desfăşura în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare .

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 1. selecţia dosarelor de înscriere
 2. proba scrisă
 3. interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte la fiecare probă.

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu. Se consideră admis la concursul pentru ocuparea unui post vacant candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.

Poate ocupa un post vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național de Istorie a României:

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul din domeniile:

1. domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență istorie

b) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie; domeniul de licență studiul patrimoniului (Heritage Studies)

c) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență limbă și literatură

d) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință filologie, domeniul de licență limbi moderne aplicate

e) domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință studii culturale, domeniul de licență studii culturale

2. Perfecționări (specializări): nu este cazul

3. Vechime în muncă și specialitate necesară: nu este cazul

4. Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: cunoștințe de utilizare PC

5. Limbi străine (scris, citit, vorbit): limba engleză sau altă limbă de circulație internațională – nivel mediu

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic:

 1. Legea nr. 311/2003, Legea muzeelor și a colecțiilor publice
 2. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
 3. Ordinul Ministrului Culturii nr. 2035 pentru aprobarea Normelor metodologice privind evidența, gestiunea și inventarierea bunurilor culturale deținute de muzee, colecții publice, case memoriale, centre de cultură și alte unități de profil
 4. Cristian Andrei Scăiceanu, Istoria mișcării filatelice din România, ed. Oscar Print, București, 2011
 5. Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z, ed. Sport-turism, București, 1987
 6. Constantin C. Minescu, Istoria poștelor române. Originea, desvoltarea și legislațiunea lor, București, 1916

 

TEMATICĂ pentru ocuparea posturilor vacante de execuție de CURATOR DEBUTANT – Secția Muzeul Național Filatelic:

 • Cunoașterea instrumentelor principale de evidență a patrimoniului
 • Cunoașterea termenilor specifici filateliei
 • Cunoașterea evoluției instituției poștale și a filateliei din spațiul românesc
 • Identificarea celor mai importante colecții filatelice din România
 • Muzeele și colecțiile publice: clasificare, înființare și acreditare, finanțate și organizare
 • Cunoașterea legislației privind protejarea patrimoniului cultural național mobil

Condiţii specifice pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONTABIL TREAPTA IA –  Compartimentul Financiar – Contabil și Casierie:

 1. Studii de specialitate : studii medii economice absolvite cu diplomă de bacalaureat
 2. Perfecționări (specializări): cursuri în domeniu
 3. Vechime în muncă și specialitate necesară: peste 6 ani și 6 luni
 4. Cunoștințe de operare pe calculator: Word, Excell, operare pe calculator pe

programele informatice de contabilitate

 1. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilitate generală de învățare, meticulozitate, acuratețe, atenție la detalii, abilități bune de comunicare cu colegii  și cu celelalte secții, orientarea către rezultat, rezistență la stres, capacitatea de a  se organiza și de a prioritiza sarcinile, utilizare computer, conștiințiozitate, rigurozitate, capabil să efectueze timp îndeplungat același tip de sarcini, lucrul în echipă, adaptabilitate, flexibilitate, implicare și spirit de inițiativă, dispus la colaborare, stabilitate psihică

BIBLIOGRAFIE CONCURS pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONTABIL TREAPTA IA:

 1. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată;
 2. Ordinul M.F.P. nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ;
 3. Ordinul M.F.P. nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile
 4. Decretul nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operațiilor de casă ale unității socialiste
 5. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, actualizată
 6. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare

 

TEMATICĂ pentru ocuparea postului vacant de execuție de CONTABIL TREAPTA IA – Compartimentul Financiar-Contabil și Casierie:

 

 • Cunoașterea documentelor financiar – contabile
 • Cunoașterea legii contabilității
 • Cunoașterea disciplinei financiare privind operațiunile de încasări și plăți în numerar
 • Cunoașterea Decretului nr. 209/1976

Dosarele de participare la concurs se depun la sediul instituţiei din București, Calea Victoriei nr.12, sector 3, Compartimentul Resurse Umane şi Salarizare și trebuie să conţină:

 1. a) cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. b) actul de identitate B.I./C.I., certificat de naştere, certificat de căsătorie – dacă este cazul (copie);
 3. d) diplomă de licenţă, însoțită de foaia matricolă/ diplomă bacalaureat/ diplomă de absolvire a școlii profesionale, după caz, (copie);
 4. e) diplomele/ certificatele de absolvire/ parcurgere a unor cursuri sau stagii de formare (copie);
 5. f) copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/ sau în specialitatea studiilor
 6. g) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale . În cazul în care, candidatul admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judicar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului
 7. h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. Această adeverință trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății
 8. i) curriculum vitae

Notă: Copiile actelor se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică ca fiind conforme cu originalul de către secretarul comisiei de concurs sau în copii legalizate. Verificarea dosarelor se realizează de către comisia de organizare a concursului, iar lista candidaţilor admişi sau respinşi se afişează la Avizierul instituţiei și pe site-ul instituției

Concursul se va desfăşura după următorul calendar :

11.10.2018 – Afișarea anunțului de concurs

12.10. – 25.10.2018 – până la ora 15,30 -Perioada de depunere a dosarelor pentru participarea la concurs

26.10.2018 – ora 10,00 – Selecția dosarelor depuse

26.10.2018 – Afișarea rezultatelor pentru selecția dosarelor

29.10.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după selecția dosarelor

29.10.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma selecției dosarelor

02.11.2018 – ora 10,00 – Proba scrisă

02.11.2018 –  Afișarea rezultatelor pentru proba scrisă

05.11.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după proba scrisă

05.11.2018 – Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma probei scrise

06.11.2018 – ora 10,00 – Interviu

06.11.2018 – Afișarea rezultatelor la interviu

07.11.2018 – până la ora 11,00 – Depunerea contestațiilor după interviu

07.11.2018 –Afișarea rezultatelor după soluționarea contestațiilor depuse în urma interviului

08.11.2018 – Afișarea rezultatelor finale ale concursului

 

Persoane de contact din cadrul Compartimentului Resurse Umane și Salarizare: Radu Daniela/ Chiriță Nicoleta, telefon contact: 021.315.82.07/ interior 1154

 

 

Info

Acces muzeu:

Luni – Marți: închis
Miercuri – Duminică: 09:00 – 17:00
(program de iarnă)

Casa de bilete se închide cu 45 minute înainte de terminarea programului de vizitare.

Adresă:
Calea Victoriei 12
Sector 3, 030026
București
România